Algemene voorwaarden

Hieronder staan de algemene voorwaarden van: VSA bv gevestigd en kantoorhoudende te Assen hierna te noemen: VSA

Artikel 1.Definities
 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: VSA: de gebruiker van de algemene voorwaarden; koper: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep: de koper van VSA.
Artikel 2.Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen VSA en een koper waarop VSA deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met VSA, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
Artikel 3. Offertes
 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.
 2. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
 3. De door VSA uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven en onder voorbehoud van leverbaarheid van de geoffreerde goederen en tussentijdse prijsverhogingen. VSA is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper, door hem schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Artikel 4. Levering/Uitvoering van de overeenkomst
 1. VSA zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft VSA het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VSA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VSA worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VSA zijn verstrekt, heeft VSA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
 4. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
 5. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
Artikel 5. Levertijd
 1. Door VSA opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
 2. Bij niet tijdige levering dient de koper VSA derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en VSA een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
 3. De door VSA opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.
Artikel 6. Deelleveringen
 1. Het is VSA toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is VSA bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
Artikel 7. Technische eisen enz.
 1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is VSA er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.
 2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.
Artikel 8. Wijziging van de overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. VSA zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal VSA de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst
 1. Een overeenkomst tussen VSA en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen: indien na het sluiten van de overeenkomst aan VSA omstandigheden ter kennis komen die VSA goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; indien VSA de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie. In genoemde gevallen is VSA bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van VSA schadevergoeding te vorderen.
 2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan VSA zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is VSA bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 10. Garantie
 1. VSA staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde goederen en diensten. Tevens staat VSA ervoor in dat de geleverde goederen de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik hiervan nodig zijn. VSA garandeert echter geen andere eigenschappen dan zijn opgenomen in de produktbeschrijvingen en specificaties van de goederen.
 2. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. VSA kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
 3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies.
 4. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door VSA geleverde zaken blijven het eigendom van VSA totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met VSA gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Door VSA geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan VSA danwel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin VSA haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van VSA zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht VSA zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 6. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen
 1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene; of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan VSA te melden.
 3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan VSA.
 4. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
 5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan VSA worden geretourneerd.
Artikel 13. Geheimhouding
 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Artikel 14. Prijs/Prijsverhoging
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen: in Nederlandse valuta en exclusief BTW.
 2. Indien VSA met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is VSA niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien VSA kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.
 3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 15. Betaling
 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door VSA aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van VSA en de verplichtingen van de koper jegens VSA onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 16. Incassokosten
 1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:
  over de eerste EUR 3000,00 15%
  over het meerdere tot EUR 6.000,00 10%
  over het meerdere tot EUR 15.000,00 8%
  over het meerdere tot EUR 60.000,00 5%
  over het meerdere 3%
 2. Indien VSA aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 17. Aansprakelijkheid

VSA is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

 1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden.
 2. VSA is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van VSA of haar ondergeschikten;
 3. De aansprakelijkheid van VSA is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van VSA in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
 4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en VSA aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van VSA beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Artikel 18. Overmacht
 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop VSA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VSA niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van VSA daaronder begrepen.
 2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van VSA opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door VSA niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien VSA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 19. Geschillenbeslechting
 1. De rechter in de woonplaats van VSA is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft VSA het recht haar koper te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
Artikel 20. Toepasselijk recht
 1. Op elke overeenkomst tussen VSA en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Meppel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.